Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งที่ ๕๖  ประจำปี ๒๕๕๖ 

เรื่อง      การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ครั้งที่ ๕๖

           ประจำปี ๒๕๕๖

 

เรียน      นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลทุกเทศบาล

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑. กำหนดการประชุม                    จำนวน   ๑ ฉบับ

                        ๒. แบบตอบรับ                            จำนวน   ๑ ฉบับ

                        ๓. รายชื่อที่พัก                             จำนวน   ๑ ฉบับ

 

ด้วยคณะกรรมาธิการบริหาร สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้กำหนด

ให้มีการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ถนนเลียบคลองชลประทาน        ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลทั่วประเทศ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา

 

                        อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม สมาคมฯ ได้ส่งรายชื่อโรงแรม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ประชุมมากนักมาเพื่อพิจารณาเลือกและโปรดติดต่อจองโดยตรง เพื่อให้สะดวกในการเตรียมการประชุมสมาคมฯจึงขอความกรุณาดำเนินการ ดังนี้

                        ๑. ค่าลงทะเบียน คนละ ๑,๒๐๐ บาท ชำระเป็นเงินสด ณ สถานที่ประชุม ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันลงทะเบียน

                        ๒. แบบตอบรับการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สมาคมฯ กรุณาส่งไปยังสมาคมฯ ทางโทรสาร หมายเลข ๐ – ๒ ๔๔๘ – ๕๖๔๕ ต่อ ๑๑๑ หรือ ๔๐๐  ๐ – ๒ ๔๔๘ – ๕๐๕๕ หรือ ๐-๒ ๔๔๘ – ๕๒๖๖

ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ เมื่อแจ้งสมาคมแล้วกรุณาส่งใบตอบรับไปที่ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคอีกทางหนึ่งด้วย

 

                   อนึ่ง ผู้เข้าประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตแล้ว

 

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญไปประชุมตามกำหนดการที่ส่งมาเรียนพร้อมหนังสือนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน และกรุณาตอบรับภายในกำหนดด้วยจักขอบคุณยิ่ง

 

ดาว์นโหลดเอกสาร. 

 

โปรดทราบ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จัดงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และผู้แทนเมืองพัทยา
รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนการจัดประชุม
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 17.00-20.00น.
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลที่ร่วมงานพร้อมหน้าทั้งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลหากโชคดี
อาจมีรถยนต์ตรวจการณ์หรือรางวัลใหญ่อื่นๆ กลับไปเป็นทรัพย์สินของเทศบาล

รางวัลสำหรับเทศบาล .......................ผู้โชคดี

27 มิถุนายน 2556  เวลา 18.00 – 20.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลที่ 1 รถยนต์โตโยต้าตรวจการณ์ 4 ประตูพร้อมไซเรน  
1 คัน
รางวัลที่ 2 รถกวาดฝุ่น         1 คัน
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์    3 คัน

คุณสมบัติผู้รับรางวัล

          1.นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลนั้น อยู่ในงานเลี้ยงรับรอง

          2.นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลนั้น ได้ลงทะเบียนเข้าประชุม

          3.รางวัลที่ได้รับ ให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลเจ้าของรางวัล

          4.รางวัล 5 รายการข้างต้น จะมอบให้เทศบาลผู้โชคดีภาคละ 1 รายการเท่านั้น

 รางวัลพิเศษ

          บริษัทบ้านผู้นำกรุ๊ป จำกัด มอบห้องเรียนอิเลคทรอนิคส์ 1 ชุด พร้อมติดตั้ง มูลค่า 5 แสนบาท 

เฉพาะ นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลนั้นไปลงทะเบียนที่บูธบ้านผู้นำกรุ๊ป จำกัด และอยู่ในงานเลี้ยงรับรองขณะจับรางวัล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

 

เอกสารแนบ :
เอกสารแนบ[ขนาดไฟล์ : 162 B.]