Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

       สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย(ส.ท.ท.) หรือที่เรียกชื่อในภาษาอังกฤษว่า The National Municipal League of Thailand (NMITL) เป็นสมาคมของหน่วยราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแบบเทศบาลและเมืองพัทยา รวมทั้งกรุงเทพมหานคร อยู่ในความอุปถัมภ์ของกระทรวงมหาดไทย ได้ก่อตั้งขึ้นจากความริเริ่มของนายชำนาญ ยุวบูรณ์นายกเทศมนตรีนครกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น โดยท่านได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนนครกรุงเทพฯ เดินทางไปร่วมในการประชุมใหญ่สหพันธ์เทศบาลนานาชาติ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นที่นครเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันตะวันตก เมื่อปี พ.ศ. 2502 และเมื่อกลับมาท่านได้นำแนวความคิดที่จะให้เทศบาลต่างๆในประเทศไทยได้รวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมเพื่อร่วมมือกันดำเนิน กิจการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารงานของเทศบาล รวมทั้งเพื่อที่จะได้ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการและให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

          และในเดือนตุลาคม2502 ก็ได้มีการนำแนวความคิดนี้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลและผู้ตรวจราชการเทศบาลทั่วราชอาณาจักร ณ ศาลาสันติธรรมจังหวัดพระนคร และที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้มีการก่อตั้งสมาคมของเทศบาลทั่วประเทศใช้ชื่อว่า สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และให้มีข้อบังคับ ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ รูปแบบองค์กรอำนาจหน้าที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจการของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศ และได้มีการประชุมใหญ่ครั้งแรก ที่จังหวัดชียงใหม่ซึ่งมติของที่ประชุมใหญ่ ได้เลือก นายชำนาญ ยุวบูรณ์ เป็นนายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนแรก

การจัดตั้ง

          เพื่อให้สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจดำเนินการได้ตามกฎหมาย นายชำนาญ ยุวบูรณ์ นายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยคนแรก จึงได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนต่อกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502 และกระทรวงศึกษาได้พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นได้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2503 และได้จดทะเบียนมีฐานะเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ทะเบียนเลขที่ จ.643 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2503 ต่อมาในที่ประชุมใหญ่ ส.ท.ท. ได้มีมติให้ปรับปรุงชื่อและได้จดทะเบียนสมาคมเลขที่ จ.643 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 ให้เรียกชื่อว่า "สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย"