Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานสนทนา
 
 • สมาคมพัฒนาการแพทย์แผนไทย นครราชสีมา \
 • การสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว โดยใช้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทั้งชีวิตมากกว่าเป็นเร่องความเจ็บป่วยหรือการจักการส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย โดยจะพัฒนาที่ตัวคนทั้งคน ความเกี่ยวเนื่องของร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ รวมถึงปัจจัยทางสังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีปฏิสัมพันธ์กัน และมีสุขภาพดี เป็นความรับผิดชอบของบุคคล ครอบครัว สังคม และชุมชน จุดศูนย์กลางอยู่ที่ ความสมดุล รวมทั้งพลังภายในและภายนอก ส่งผลให้สุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์แข็งแรงดีขึ้น สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย (พ.ศ.2550-2558) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งมี 4 มาตรการและแนวทางคือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกำลังคนของประเทศ การพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนากำลังคน การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตกำลังคน และการจัดการกำลังคน นอกจากนี้เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ต้องมีแผนแม่บทการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการ ภายใน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย กำหนดให้ต้องมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ ในปัจจุบันพบว่าสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุข ยังมีผู้ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอีกมาก เพื่อให้การบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยมีคุณภาพ มีบุคลากรประเภทผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพียงพอ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพทยศาสตร์นานาชาติ จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว ขึ้นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพทยศาสตร์นานาชาติ จังหวัดนครราชสีมามีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากสมคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ให้จัดอบรม “หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว” เพื่อให้บุคลากรผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานนักส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว และมีเจตคติที่ดีต่อการแพทย์แผนไทย สามารถให้บริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแก่ประชาชนต่อไป 2 นอกจากนี้ สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในปัจจุบัน ความเป็นอยู่การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ขาดหายไปจากระบบชุมชน โครงการสร้างภูมิคุ้มกันนี้ จะช่วยให้ประชาชนที่สนใจรักสุขภาพ มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนอกเหนือจากการทำงาน ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้อีกด้วย ดังนั้น การแพทย์ทางเลือก ด้วยนวดฝ่าเท้า มีมากกว่า 5 พันปี เพราะบรรเทาโรคภัยได้ง่าย ประหยัดเวลาและรวดเร็ว ใช้หลักพลังไหลเวียน ด้านชีวเคมีและด้านโครงสร้าง เพื่อการปรับความสมดุลของระบบขับถ่าย ระบบสมอง ระบบประสาท ระบบฮอร์โมน ระบบไขสันหลัง ระบบการเคลื่อนไหว และระบบภูมิต้านทานโรคของร่างกาย โดยนำมาสร้างให้เกิดประสบการณ์ตรง การฝึกปฏิบัติ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และเพื่อนบ้านให้เกิดผลตอบสนองที่เป็นบวกส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล โดยเฉพาะเยาวชนอย่างถูกต้องต่อเนื่องเพ่อสานใบรักของครอบครัวให้อยู่ดี มีสุข สร้างความเข้มแข็งให้ชุมขนตลอดไป การนวดไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นดารช่วยเหลือเกื้อกูลที่อบอุ่นระหว่างคนในครอบครัวด้วยสื่อสัมผัสแห่งความเอื้ออาทร และเป็นวิทยากรที่สามารถพึ่งตนเองได้ในชุมชนด้านสุขภาพการ การนวดไทยเกิดผลดีในแง่ การส่งเสริมสุขภาพ การนวดไทยยังเกดผลดีต่อระบบต่างๆของร่างกาย ทำให้อวัยวะของร่างการทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจากประชาชนเป็นเจ้าของท้องถิ่นมีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของซึ่งมีความรัก ความหวงแหน พึ่งพิง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวได้ โดยชุมชนจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชนเอง และระหว่างชุมชนกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อที่จะคงสภาพความสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่เพียงจะก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจแล้วยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ปัญหาการทำลายทัศนียภาพ ปัญหามลภาวะ สภาพทางสังคม เช่นปัญหาค่าครองชีพ รวมทั้งวิถีชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวให้เสื่อมโทรมลง เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ภายในประเทศเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ทรัพยากรเหล่านี้มีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอที่จะรองรับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ ทำให้การจัดการแหล่งท่องเที่ยวมักประสบปัญหาที่สวนทางกันระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสังคมกับการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา จึงได้เกิดรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ขึ้น โดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่ง ธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนั้นๆ และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าต่อการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเป็นนโยบายและแนวทางที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่ 3 เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบไป ซึ่งนโยบายและแนวทางการท่องเที่ยวนี้ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2550- ปัจุบัน) ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู โดยการสร้างชุมชนให้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมดูแลรักษาฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน การนี้ ศูนย์ จะดูแลการดำเนิน บริหารจัดการงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล และพีน้องประชาชาชนครับ อ.ณรงค์ฤทธิ์ แน่นกระโทก และ พัชรพล แน่นกระโทก
 • โดย:
  สมาคมพัฒนาการส่งเสริมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นคร
  วันที่๋ :
  22 ม.ค. 60
  อีเมล :
  thawich1995@gmail.com
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด :
ผู้โพสต์ :
อีเมลล์ :
รหัสรูปภาพ :